QT-01/GD&DT-Quy trình cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

QT-01/GD&DT-Quy trình cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Lượt xem:

Quy trình cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại. Mã hiệu: QT-01/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.  
QT-02/GD&DT Quy trình thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

QT-02/GD&DT Quy trình thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Lượt xem:

Quy trình thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú. Mã hiệu: QT-02/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-03/GD&DT: Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

QT-03/GD&DT: Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Lượt xem:

Quy trình Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú. Mã hiệu: QT-03/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-04/GD&DT: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

QT-04/GD&DT: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Lượt xem:

Quy trình Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại. Mã hiệu: QT-04/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-05/GD&DT: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

QT-05/GD&DT: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Lượt xem:

Quy trình Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại. Mã hiệu: QT-05/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-06/GD&DT: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

QT-06/GD&DT: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Lượt xem:

Quy trình Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại. Mã hiệu: QT-06/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-07/GD&DT: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

QT-07/GD&DT: Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Lượt xem:

Quy trình Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục. Mã hiệu: QT-07/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban...
QT-08/GD&DT: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

QT-08/GD&DT: Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Lượt xem:

Quy trình Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Mã hiệu: QT-08/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-09/GD&DT: Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

QT-09/GD&DT: Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Lượt xem:

Quy trình Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Mã hiệu: QT-09/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-10/GD&DT: Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

QT-10/GD&DT: Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Lượt xem:

Quy trình Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Mã hiệu: QT-10/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-11/GD&DT: Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường

QT-11/GD&DT: Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường

Lượt xem:

Quy trình Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường . Mã hiệu: QT-11/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-12/GD&ĐT: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

QT-12/GD&ĐT: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Lượt xem:

Quy trình Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục. Mã hiệu: QT-12/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-13/GD&DT: Sát nhập, chia tách trường Tiểu học

QT-13/GD&DT: Sát nhập, chia tách trường Tiểu học

Lượt xem:

Quy trình Sát nhập, chia tách trường Tiểu học. Mã hiệu: QT-13/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-14/GD&DT: Giải thể trường Tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

QT-14/GD&DT: Giải thể trường Tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Lượt xem:

Quy trình Giải thể trường Tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). Mã hiệu: QT-14/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-15/GD&DT: Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng

QT-15/GD&DT: Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng

Lượt xem:

Quy trình Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng. Mã hiệu: QT-15/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-16/GD&DT: Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

QT-16/GD&DT: Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Lượt xem:

Quy trình Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Mã hiệu: QT-16/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-17/GD&DT: Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

QT-17/GD&DT: Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Lượt xem:

Quy trình Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục. Mã hiệu: QT-17/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-18/GD&DT: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

QT-18/GD&DT: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Lượt xem:

Quy trình Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục. Mã hiệu: QT-18/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-19/GD&DT: Sát nhập, chia tách trường Trung học cơ sở

QT-19/GD&DT: Sát nhập, chia tách trường Trung học cơ sở

Lượt xem:

Quy trình Sát nhập, chia tách trường Trung học cơ sở. Mã hiệu: QT-19/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
QT-20/GD&DT: Giải thể trường Trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

QT-20/GD&DT: Giải thể trường Trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Lượt xem:

Quy trình Giải thể trường Trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường). Mã hiệu: QT-20/GD&DT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 24/12/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Thủ tục: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Thủ tục: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Lượt xem:

* Hồ sơ a) Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã; b) Văn bản của nhà trường đề nghị phòng...
Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở trong nhà trường

Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở trong nhà trường

Lượt xem:

Cấp phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở trong nhà trường có thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng GDĐT  tiếp nhận và trả kết quả các ngày từ...
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở

Lượt xem:

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở có thời gian giải quyết 90 ngày. Hồ sơ kèm theo Đơn đăng ký dự tuyển viên chức. Trả kết quả cho cá nhân tại Phòng Giáo dục và...
Trang 1 / 212 »