Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Tiểu học

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Tiểu học

Lượt xem:

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Tiểu học có thời gian giải quyết 90 ngày. Hồ sơ kèm theo Đơn đăng ký dự tuyển viên chức. Trả kết quả cho cá nhân tại Phòng Giáo dục và Đào...
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non

Lượt xem:

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non. Thực hiện theo trình tự như sau: Download (DOC, 8KB) Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS)

Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS)

Lượt xem:

Cấp bằng tốt nghiệp THCS thực hiện theo trình tự sau: Download (DOC, 5KB) Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Hướng dẫn thủ tục thẩm định công nhận thư viện trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia

Hướng dẫn thủ tục thẩm định công nhận thư viện trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia

Lượt xem:

Hướng dẫn thủ tục thẩm định công nhận thư viện trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Download (DOC, 10KB) Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Hướng dẫn thủ tục kiểm tra thẩm định công nhận trường mầm non và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Hướng dẫn thủ tục kiểm tra thẩm định công nhận trường mầm non và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Lượt xem:

Hướng dẫn thủ tục kiểm tra thẩm định công nhận trường mầm non và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Download (DOC, 10KB) Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

Lượt xem:

Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện theo trình tự như sau: Download (DOC, 4KB) Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Lượt xem:

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia thực hiện theo trình tự sau: Download (DOC, 5KB) Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

Lượt xem:

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện theo trình tự như sau: Download (DOC, 8KB) Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch

Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch

Lượt xem:

Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch có thời gian giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng GDĐT  tiếp nhận và trả hồ sơ các ngày từ...
Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS (trường hợp còn bản chính).

Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS (trường hợp còn bản chính).

Lượt xem:

Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS (trường hợp còn bản chính) có thời gian giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.  Thực hiện theo trình tự như sau: Download (DOC,...
Chuyển trường đối với học sinh THCS

Chuyển trường đối với học sinh THCS

Lượt xem:

Chuyển trường đối với học sinh THCS. Thực hiện theo trình tự sau: Download (DOC, 28KB) Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Lượt xem:

Thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập có thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Bộ phận một cửa UBND xã/phường/thị trấn  tiếp nhận và trả...
Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc (trường hợp mất bằng)

Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc (trường hợp mất bằng)

Lượt xem:

Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) từ sổ gốc (trường hợp mất bằng) có thời gian giải quyết 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng GDĐT  tiếp nhận...
Trang 2 / 2«12