Lịch công tác tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 04/3/2019 đến ngày 08/3/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/3/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018.   Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 16/4/2018 đến ngày 21/4/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018

Lượt xem:

Lịch công tác tuần Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018. Phòng GDĐT Ngọc Hồi.