Hướng dẫn xuất học bạ Tiểu học đầy đủ thông tin trên phần mềm SMAS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Video gồm các nội dung:

1. Giáo viên đánh giá, nhận xét các môn học và hoạt động giáo dục, Năng lực cốt lõi và Phẩm chất chủ yếu học sinh cuối học kỳ II.

2. Đánh giá học sinh (trong menu Tổng hợp đánh giá).

3. Gán số học bạ theo cấu trúc quy định của Phòng GDĐT.

4. Xuất mẫu Học bạ.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.