Nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trên cơ sở những kết quả bước đầu đạt được trong năm 2017 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi, căn cứ tình hình thực tiễn, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề ra phương hướng và tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu của năm 2018 của cơ quan, cụ thể như sau:

Ảnh minh họa. Nguồn: Trường MN Hoa Hồng.

1. Triển khai hiệu quả Chương trình số 137-CTr/HU ngày 7/7/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Trong quý I năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ năm học 2017-2018;

Tổ chức nghiên cứu dự thảo luật Giáo dục mới để tham gia góp ý;

Xây dựng kế hoạch truyền thông để tổ chức quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về Thông báo kết luận của Bộ trường Bộ GD&ĐT và chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT về tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để đổi mới GDPT theo 07 nhóm vấn đề: (1) Về xây dựng, phát triển CT GDPT; (2) Về chuẩn bị đội ngũ GV, CBQL; (3) về CSVC, thiết bị dạy học; (4) Về kinh phí thực hiện đổi mới; (5) về công tác truyền thông; (6) về xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT; (7) Một số nội dung khác;

Thành lập bộ phận đầu mối liên lạc với Sở GD&ĐT để trao đổi thường xuyên trong quá trình thực hiện đổi mới GDPT;

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin trên website của Phòng Giáo dục và Đào tạo về các hoạt động dạy và học;

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Chính phủ về “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”;

Rà soát CSVC, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, CBQL để tham mưu UBND huyện đầu tư, sắp xếp đội ngũ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Trường TH Số 1.

2. Nâng cao chất lượng HSDTTS

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục vùng sâu, vùng xã; triển khai có hiệu quả Chương trình 66-CTr/HU ngày 25/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Hồi khóa VI, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU (khóa XV) nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020: Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND huyện Ban hành Kế hoạch số 1567/KH-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình 66-CTr/HU ngày 25/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Hồi khóa VI, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU (khóa XV) nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở chương trình, kế hoạch Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-PGD&ĐT ngày 9/2/2017 kế hoạch thực hiện Chương trình 66-CTr/HU ngày 25/11/2016;

3. Thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh Tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch số 19/KH-PGD&ĐT ngày 16/4/2017 kế hoạch thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh Tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025;

4. Công tác Phổ cập giáo dục

Đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 1671/KH-UBND ngày 10/11/2017 của Ủy ban nhân dân huyện  về Kế hoạch duy trì và nâng cao kết quả PCGD, XMC giai đoạn 2017-2020. Hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thực hiện.

Ảnh minh họa. Nguồn: Trường TH Lê Văn Tám.

5. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 1630/UBND-KGVX ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phúc đáp đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn 861/SGD&ĐT-GDTHMN ngày 11/7/2016: Hiện nay toàn huyện có 19/33 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 57,57% (MN: 5 trường, TH: 10 trường, THCS: 4 trường); kế hoạch 2018: 24/33 trường (Trường MN Đăk Xú, MN Bình Minh, MN Họa Mi, THCS Lê Hồng Phong, THCS Nguyễn Huệ);

6. Kiểm tra chất lượng dạy và học, kiểm tra thu chi, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách học sinh, giáo viên

Phòng Giáo dục và Đào đã xây dựng Kế hoạch số 41/KH-PGD&ĐT ngày 19/9/2017 Kế hoạch công tác năm học 2017-2018; Kế hoạch số 40/KH-PGD&ĐT ngày 19/9/2017 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2017-2018; Hướng dẫn số 284/HD-PGD&ĐT ngày 11/9/2017 hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và Đào tạo công lập năm học 2017-2018 và tiếp tục triển khai trong năm 2018

7. Huy động học sinh đến lớp, chống học sinh bỏ học

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tiến hành phân loại học lực học sinh, tổ chức xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện thống nhất và đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch dạy phù hợp với từng đối tượng;

Đẩy mạnh các hoạt động phong trào trong nhà trường phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, nhằm thu hút các em đến lớp;

Quan tâm đến mọi đối tượng học sinh, tìm hiểu hoàn cảnh từng đối tượng học sinh, phối tốt với chính quyền và các đoàn thể để vận động và kịp thời giúp đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

Tăng c­ường sự phối hợp giữa nhà tr­ường, gia đình và xã hội. Cụ thể, cần có một sự phối hợp chặt chẽ, có chiều sâu giữa: Ban giám hiệu – Giáo viên chủ nhiệm – Cha mẹ học sinh – Chính quyền, Đoàn thể địa phư­ơng tại các xã thị trấn để làm tốt công tác giáo dục.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.