QT-20/GD&DT: Giải thể trường Trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quy trình Giải thể trường Trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường).

Mã hiệu: QT-20/GD&DT

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 24/12/2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.