Thay đổi mẫu dấu theo tên đơn vị hành chính cấp xã: “Bờ Y” thành “Pờ Y”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 1859/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/9/2018 của Sở Nội vụ về việc thống nhất tên xã, phường, thị trấn theo Quyết định, Nghị định của Chính phủ; Công văn số 2166/SNV-XDCQ&CTTN ngày 06/11/2018 của Sở Nội vụ về việc thông báo kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tên gọi đơn vị hành chính cấp xã,

Ngày 13/11/2018 UBND huyện Ngọc Hồi đã có Công văn số 2148/UBND-NV chỉ đạo UBND xã Pờ Y khắc đổi lại dấu theo đơn vị hành chính. Qua đó, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Pờ Y đã tiến hành làm thủ tục khắc đổi lại mẫu dấu UBND xã “Bờ Y” thành “Pờ Y” theo đúng Quyết định số 316-HĐBT ngày 15/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập huyện mới Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum và UBND xã Pờ Y đã sử dụng mẫu dấu mới kể từ ngày 03/12/2018.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.