Bộ thủ tục hành chính chung ngành GDĐT áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Danh mục 38/40 thủ tục hành chính (TTHC) ngành Giáo dục và Đào tạo được áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cập nhật đến ngày 31/7/2023). Trong đó có 27 TTHC thuộc mức độ DVCTT Toàn trình; 08 TTHC thuộc mức độ DVCTT Một phần và 03 TTHC chưa cung cấp DVCTT.

Giải thích từ viết tắt và định nghĩa:

– TTHC: Thủ tục hành chính.

– DVCTT: Dịch vụ công trực tuyến.

– DVCTT Toàn trình, DVCTT Một phần: Theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP, Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng; việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Dịch vụ công trực tuyến một phần là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

TT Tên thủ tục hành chính QĐ ban hành Ghi chú
I Lĩnh vực Giáo dục tiểu học (06 TTHC) QĐ 341/2021
1 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục DVCTT Toàn trình
2 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục DVCTT Một phần
3 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại DVCTT Một phần
4 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học DVCTT Toàn trình
5 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) DVCTT Toàn trình
6 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học DVCTT Toàn trình
II Lĩnh vực Giáo dục trung học (11 TTHC) QĐ 341/2021
1 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục DVCTT Toàn trình
2 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục DVCTT Một phần
3 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại DVCTT Một phần
4 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở DVCTT Một phần
5 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) DVCTT Toàn trình
6 Tuyển sinh trung học cơ sở DVCTT Toàn trình
7 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở DVCTT Toàn trình
8 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở DVCTT Toàn trình
9 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở QĐ 324/2022 DVCTT Một phần
10 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài QĐ 324/2022 DVCTT Toàn trình
11 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước QĐ 324/2022 DVCTT Một phần
III Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác (02 TTHC) QĐ 341/2021
1 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng DVCTT Toàn trình
2 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại DVCTT Toàn trình
IV Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (09 TTHC) QĐ 341/2021
1 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ DVCTT Toàn trình
2 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã DVCTT Toàn trình
3 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận DVCTT Toàn trình
4 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận DVCTT Toàn trình
5 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn DVCTT Toàn trình
6 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người DVCTT Toàn trình
7 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo DVCTT Toàn trình
8 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp DVCTT Toàn trình
9 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp DVCTT Toàn trình
V Lĩnh vực Giáo dục dân tộc (05 TTHC) QĐ 341/2021
1 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục DVCTT Toàn trình
2 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú DVCTT Toàn trình
3 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục DVCTT Toàn trình
4 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú DVCTT Toàn trình
5 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú DVCTT Toàn trình
VI Lĩnh vực Giáo dục mầm non (05 TTHC) QĐ 341/2021
1 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục DVCTT Toàn trình
2 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục DVCTT Một phần
3 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại DVCTT Một phần
4 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ DVCTT Toàn trình
5 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) DVCTT Toàn trình
VII Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ QĐ 341/2021
1 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ DVCTT Toàn trình
2 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc DVCTT Toàn trình

Phòng GDĐT huyện Ngọc Hồi.