Sơ đồ tổ chức

I. Thông tin chung
Địa chỉ : Trung tâm hành chính HĐND-UBND huyện Ngọc Hồi (Thôn 6, Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).
Số điện thoại: 0260.3.832.137
Số Fax: 832137
Địa chỉ Email của đơn vị: gddt.ngochoi@kontum.gov.vn
Địa chỉ website : http://pgdngochoi.kontum.edu.vn

II. Thông tin về lãnh đạo:

Ông: Kiều Quốc Tường
Trưởng phòng
Điện thoại: 0260.3.832.137
Email: pgdngochoi.kontum@moet.edu.vn

Vũ Việt Thắng
Ông: Vũ Việt Thắng
Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0260.3.832.137
Email: thangvv.ngochoi@kontum.edu.vn

Ngô Tấn Quyết
Ông: Ngô Tấn Quyết
Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0260.3.832.137
Email: quyetnt.ngochoi@kontum.edu.vn

III. Thông tin về bộ phận chức năng

1. Bà: Mai Duy Thùy – Văn thư
2. Bà: Bùi Thị Hương – Phụ trách giáo dục Mầm non
3. Ông: Nguyễn Minh Tuấn – Phụ trách giáo dục Tiểu học
4. Bà: Lê Thị Phương Thảo – Phụ trách giáo dục THCS
5. Ông: Lê Văn Anh – Tổ chức
6. Ông: Nguyễn Hữu Thành – Phổ cập giáo dục, Ngoại ngữ, Khuyến học.
7. Ông: Nguyễn Ngọc Hiền – Văn phòng
8. Ông: Mai Văn Đảm – Tổng hợp; Quản trị Cổng TTĐT ngành: http://pgdngochoi.kontum.edu.vn
9. Bà: Đặng Thị Loan – Kế Toán.

IV. Nhiệm vụ được giao

1. Ông Kiều Quốc Tường – Trưởng phòng
– Phụ trách chung.
– Trực tiếp phụ trách: Kếhoạch “Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo”. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử của ngành http://pgdngochoi.kontum.edu.vn.
– Tiếp công dân;
– Phụ trách các mảng:
+ Công tác Tổ chức cán bộ;
+ Công tác Thi đua – khen thưởng;
+ Quản lý tài chính
+ Công tác thanh, kiểm tra;
+ Công tác phòng chống tham nhũng;
+ Chuyên môn: Giáo dục Mầm non; Các lĩnh vực công tác khác thuộc chuyên môn giáo dục Mầm non, Tiểu học;
+ Các nhiệm vụ khác do Huyện ủy, UBND phân công.

2. Ông Ngô Tấn Quyết – Phó trưởng phòng
– Trực tiếp phụ trách: Cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung;
– Phụ trách mảng:
+ Pháp chế (công tác GDPL, theo dõi tình hình thi hành Pháp luật và kiểm tra việc thực hiện Pháp luật các cơ sở giáo dục).
+ Quản lý dạy thêm, học thêm.
+ Chuyên môn: giáo dục THCS;
+ Các lĩnh vực công tác khác thuộc chuyên môn THCS;
+ Phổ cập giáo dục – CMC; giáo dục thường xuyên;
+ Quản lý tài sản; Thư viện – Thiết bị trường học;
+ Phong trào Giáo viên giỏi;
+ Công tác khuyến học;
+ Bộ phận: Thống kê; Kế hoạch­; Tổng hợp; Phổ cập giáo dục – XMC; Giáo dục thường xuyên; Trung tâm VHTT và học tập cộng đồng;…
+ Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT.

3 . Ông Vũ Việt Thắng – Phó trưởng phòng
– Trực tiếp phụ trách: Cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  ;
– Phụ trách mảng:
+ Chuyên môn: giáo dục tiểu học;
+ Các lĩnh vực công tác khác thuộc chuyên môn tiểu học;
+ Công nghệ thông tin;
+ Công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
+ Giáo dục an toàn giao thông;
+ Phong trào Thanh thiếu nhi trường học;
+ Hoạt động y tế học đường;
+ Bộ phận: Công đoàn – Văn thư lưu trữ; công tác phòng chống cháy nổ; an ninh trật tự cơ quan trường học; Các hoạt động văn hóa Thể dục thể thao…
+ Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT.

3. Đặng Thị Loan – Cán sự
–  Kế toán Phòng GD&ĐT;
–  Xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật trường học;
– Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT.

4. Ông Lê Văn Anh – Viên chức
– Công tác TCCB;
– Công tác Thi đua-khen thưởng;
– Thủ tục hành chính; Tham mưu lãnh đạo triển khai, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 và tổ chức thực hiện cải cách hành chính;
– Công tác thực hiện dân chủ;
– Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí;
– Giải quyết khiếu nại, tố cáo;
– Hồ sơ Chi bộ;
– Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT.

5. Bà Nguyễn Thị Nga – Viên chức
– Chuyên môn giáo dục Mầm non;
– Các công tác khác thuộc chuyên môn (CM) Mầm non: kiểm định chất lượng giáo dục (GD); đánh giá cơ sở giáo dục; trường chuẩn QG; phong trào giáo viên giỏi (GVG); Kiểm tra chuyên ngành; Đồ dùng, đồ chơi dạy học.
– Phổ cập giáo dục cho trẻ Mầm non 5 tuổi;
– Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT.

6. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Viên chức
– Chuyên môn giáo dục Tiểu học;
– Các công tác khác thuộc CM tiểu học: kiểm định chất lượng GD; Đánh giá cơ sở giáo dục; Trường chuẩn QG; phong trào GVG; Công tác kiểm tra chuyên ngành; Đồ dùng dạy học; Chương trình VNEN; Dạy học theo tài liệu Tiếng Việt 1- CNGD; Đề án dạy Ngoại ngữ cấp tiểu học.
– Phụ trách chung về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia;
– Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT.

7. Bà Lê Thị Phương Thảo – Viên chức
– Chuyên môn THCS;
– Các công tác khác thuộc CM THCS: kiểm định chất lượng GD; đánh giá cơ sở giáo dục; trường chuẩn QG; phong trào GVG ; công tác kiểm tra chuyên ngành; Đồ dùng dạy học; Chương trình VNEN; Đề án dạy Ngoại ngữ cấp THCS.
– Công tác nghiên cứu khoa học;
– Quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ HS;
– Đề án dạy Ngoại ngữ cấp THCS và tổng hợp báo cáo Đề án của 02 cấp học TH và THCS;
– Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT.

8. Ông Nguyễn Ngọc Hiền – Viên chức
– Văn Phòng;
– Giáo dục dân tộc;
– Công tác Đội phong trào thiếu nhi;
– Các hoạt động văn hóa Thể dục thể thao;
– Công tác tổng hợp;
– Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT.

9. Ông Nguyễn Hữu Thành – Viên chức
– Công tác Phổ cập giáo dục – XMC; Giáo dục thường xuyên; Trung tâm VHTT và học tập cộng đồng;
– Công tác khuyến học;
– Các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công theo quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT.

10. Bà Mai Thị Duy Thùy – Viên chức
– Văn thư – Lưu trữ;
– Công đoàn;
– Kiêm thủ quỹ

11. Ông Mai Văn Đảm – Viên chức
– Công nghệ thông tin;
– Quản trị Cổng thông tin điện tử của Ngành http://pgdngochoi.kontum.edu.vn
– Thống kê  – kế hoạch;

– Công tác cải cách hành chính, TTHC, ISO;

– Quản trị các phần mềm quản lý nhà trường.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.