Bài học 12 (DXKN02): Thanh toán trực tuyến an toàn, tiện lợi, tránh bị lừa đảo mất tiền, gắn với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tự bảo vệ mình trên không gian mạng, tránh lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân

Bài học 12 (DXKN02): Thanh toán trực tuyến an toàn, tiện lợi, tránh bị lừa đảo mất tiền, gắn với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tự bảo vệ mình trên không gian mạng, tránh lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN02: Kỹ năng an toàn số. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an toàn...
Bài học 11 (DXKN02): Giao tiếp an toàn trên không gian mạng. Sử dụng các trang web an toàn cho giao dịch tài chính, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng quyền riêng tư của người khác/bên thứ ba

Bài học 11 (DXKN02): Giao tiếp an toàn trên không gian mạng. Sử dụng các trang web an toàn cho giao dịch tài chính, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tôn trọng quyền riêng tư của người khác/bên thứ ba

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN02: Kỹ năng an toàn số. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an toàn...
Bài học 10 (DXKN02): Xác định và đánh giá chính xác nguồn thông tin, sử dụng các công cụ bảo mật khi tham gia trình duyệt web

Bài học 10 (DXKN02): Xác định và đánh giá chính xác nguồn thông tin, sử dụng các công cụ bảo mật khi tham gia trình duyệt web

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN02: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an...
Bài học 9 (DXKN02: Thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng

Bài học 9 (DXKN02: Thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN02: Kỹ năng an toàn số. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an...
Bài học 8 (DXKN02): Kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trong môi trường số (tiếp)

Bài học 8 (DXKN02): Kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trong môi trường số (tiếp)

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN02: Kỹ năng an toàn số. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an...
Bài học 7 (DXKN02): Kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trong môi trường số

Bài học 7 (DXKN02): Kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trong môi trường số

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN02: Kỹ năng an toàn số. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an...
Bài học 6: Dấu hiệu nào cho thấy điện thoại thông minh đã bị “hack”. Vì sao an toàn mạng đơn giản như rửa tay bằng xà phòng. Nếu gặp sự cố thì hỏi ai?

Bài học 6: Dấu hiệu nào cho thấy điện thoại thông minh đã bị “hack”. Vì sao an toàn mạng đơn giản như rửa tay bằng xà phòng. Nếu gặp sự cố thì hỏi ai?

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN02: Kỹ năng an toàn số. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an...
Bài học 5 (DXKN02): Điện thoại thông minh đã trở thành gián điệp như thế nào; Hacker xâm nhập vào điện thoại thông minh bằng cách nào?

Bài học 5 (DXKN02): Điện thoại thông minh đã trở thành gián điệp như thế nào; Hacker xâm nhập vào điện thoại thông minh bằng cách nào?

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN02: Kỹ năng an toàn số. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an...
Bài học 4 (DXKN02): An toàn trên không gian mạng là kỹ năng cần thiết cho những đối tượng này

Bài học 4 (DXKN02): An toàn trên không gian mạng là kỹ năng cần thiết cho những đối tượng này

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN02: Kỹ năng an toàn số. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an toàn...
Bài học 3 (DXKN02): Mỗi người cần làm gì để sống an toàn trên môi trường số?

Bài học 3 (DXKN02): Mỗi người cần làm gì để sống an toàn trên môi trường số?

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN02: Kỹ năng an toàn số. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an...
Bài học 2 (DXKN02): An toàn thông tin và tạo lập niềm tin trên môi trường số

Bài học 2 (DXKN02): An toàn thông tin và tạo lập niềm tin trên môi trường số

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN02: Kỹ năng an toàn số. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an...
Bài học 1 (DXKN02): An toàn trong môi trường số. Tại sao an toàn trên môi trường số là hết sức quan trọng?

Bài học 1 (DXKN02): An toàn trong môi trường số. Tại sao an toàn trên môi trường số là hết sức quan trọng?

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN02: Kỹ năng an toàn số. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an...
Bài học 10 (DXKN01): Tạo khảo sát trực tuyến

Bài học 10 (DXKN01): Tạo khảo sát trực tuyến

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 9 (DXKN01): Tạo và xử lý bảng tính (tiếp)

Bài học 9 (DXKN01): Tạo và xử lý bảng tính (tiếp)

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 8 (DXKN01): Chỉnh sửa hình ảnh, tệp âm thanh, video bằng các công cụ, ứng dụng. Tạo và xử lý bảng tính

Bài học 8 (DXKN01): Chỉnh sửa hình ảnh, tệp âm thanh, video bằng các công cụ, ứng dụng. Tạo và xử lý bảng tính

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 7 (DXKN01): Tạo và xử lý văn bản. Tạo và thực hiện trình chiếu phục vụ hoạt động thuyết trình, trình bày

Bài học 7 (DXKN01): Tạo và xử lý văn bản. Tạo và thực hiện trình chiếu phục vụ hoạt động thuyết trình, trình bày

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 6 (DXKN01): Một số phần mềm, ứng dụng hỗ trợ giáo dục trực tuyến (tiếp)

Bài học 6 (DXKN01): Một số phần mềm, ứng dụng hỗ trợ giáo dục trực tuyến (tiếp)

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 5 (DXKN01): Một số phần mềm, ứng dụng hỗ trợ giáo dục trực tuyến

Bài học 5 (DXKN01): Một số phần mềm, ứng dụng hỗ trợ giáo dục trực tuyến

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 4 (DXKN01): Những lợi ích của việc học tập trên môi trường số và các kỹ năng cần thiết phục vụ học tập trên môi trường số; Các thiết bị, công cụ, phần mềm học tập trực tuyến

Bài học 4 (DXKN01): Những lợi ích của việc học tập trên môi trường số và các kỹ năng cần thiết phục vụ học tập trên môi trường số; Các thiết bị, công cụ, phần mềm học tập trực tuyến

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 3 (DXKN01): Kỹ năng đánh giá dữ liệu, thông tin và các nội dung số. Kỹ năng lưu trữ, sắp xếp, quản lý, chia sẻ và sao lưu dữ liệu trên thiết bị hoặc trong đám mây

Bài học 3 (DXKN01): Kỹ năng đánh giá dữ liệu, thông tin và các nội dung số. Kỹ năng lưu trữ, sắp xếp, quản lý, chia sẻ và sao lưu dữ liệu trên thiết bị hoặc trong đám mây

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 2 (DXKN01): Kỹ năng sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin (tiếp)

Bài học 2 (DXKN01): Kỹ năng sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin (tiếp)

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Bài học 1 (DXKN01): Kỹ năng sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin

Bài học 1 (DXKN01): Kỹ năng sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm thông tin

Lượt xem:

Khoá học bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam (Đề án 146). Khoá học DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản. Mục đích khóa học: Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông...
Trường TH Đắk Ang xây dựng mô hình trường học hạnh phúc

Trường TH Đắk Ang xây dựng mô hình trường học hạnh phúc

Lượt xem:

Là trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Ngọc Hồi với trên 98% học sinh là con em người dân tộc thiểu số, trong gần 3 năm thực hiện mô hình Trường học hạnh phúc tại Trường...
Phóng sự: Ngành giáo dục huyện Ngọc Hồi vững bước đổi mới và phát triển

Phóng sự: Ngành giáo dục huyện Ngọc Hồi vững bước đổi mới và phát triển

Lượt xem:

Phóng sự chào mừng 47 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023). Phòng GDĐT Ngọc Hồi.
Trang 1 / 3123 »