Bộ thủ tục hành chính chung ngành GDĐT áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Danh mục 39/41 thủ tục hành chính (TTHC) ngành Giáo dục và Đào tạo được áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cập nhật đến ngày 31/7/2023). Trong đó có 30/32 TTHC thuộc mức độ DVCTT Toàn trình và 09 TTHC thuộc mức độ DVCTT Một phần.

Giải thích từ viết tắt và định nghĩa:

– TTHC: Thủ tục hành chính.

– DVCTT: Dịch vụ công trực tuyến.

– DVCTT Toàn trình, DVCTT Một phần: Theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP, Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng; việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Dịch vụ công trực tuyến một phần là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

TT Tên thủ tục hành chính QĐ ban hành Ghi chú
I Lĩnh vực Giáo dục tiểu học (06 TTHC) QĐ 341/2021
1 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
2 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại  Xem quy trình DVCTT Một phần
3 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
4 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục  Xem quy trình DVCTT Một phần
5 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
6 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
II Lĩnh vực Giáo dục trung học (11 TTHC) QĐ 341/2021
1 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước QĐ 324/2022 DVCTT Một phần
2 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài QĐ 324/2022 DVCTT Toàn trình
3 Tuyển sinh trung học cơ sở  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
4 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
5 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở QĐ 324/2022 DVCTT Một phần
6 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại  Xem quy trình DVCTT Một phần
7 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
8 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục  Xem quy trình DVCTT Một phần
9 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
10 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
11 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
III Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác (12 TTHC) QĐ 341/2021
1 Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện  QĐ 49/2024  DVCTT Một phần
2 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
3 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
4 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
5 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
6 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
7 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
8 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
9 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
10 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
11 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
12 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
IV Lĩnh vực Giáo dục dân tộc (05 TTHC) QĐ 341/2021
1 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
2 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
3 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
4 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
5 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
V Lĩnh vực Giáo dục mầm non (05 TTHC) QĐ 341/2021
1 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
2 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
3 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại  Xem quy trình DVCTT Một phần
4 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
5 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục  Xem quy trình DVCTT Một phần
VI Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ QĐ 341/2021
1 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ  Xem quy trình DVCTT Toàn trình
2 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc  Xem quy trình DVCTT Toàn trình

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT Tên thủ tục hành chính QĐ ban hành Ghi chú
I Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác
1 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ DVCTT Toàn trình
2 Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện   QĐ 49/2024 DVCTT Một phần

Phòng GDĐT huyện Ngọc Hồi.