Nguyễn Hương Tích
 • Nguyễn Hương Tích
 • Ban Lãnh Đạo
 • Trưởng phòng
 • 0260.3.832.137
 • nghuongtich.ngochoi@kontum.edu.vn
 • Sinh năm: 1972; Trình độ: Đại học.
Ngô Tấn Quyết
 • Ngô Tấn Quyết
 • Ban Lãnh Đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 0260.3.832.137
 • quyetnt.ngochoi@kontum.edu.vn
 • Năm sinh: 1974; Trình độ: Đại học
Vũ Việt Thắng
 • Vũ Việt Thắng
 • Ban Lãnh Đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 0260.3.832.137
 • thangvv.ngochoi@kontum.edu.vn
 • Sinh năm: 1972; Trình độ: Đại học