1. Mai Thị Duy Thùy
 • 1. Mai Thị Duy Thùy
 • Bộ phận chức năng
 • Văn thư
 • 0260.3.832.137
 • vanthu.pgdngochoi@kontum.edu.vn
 • Năm sinh: 1982; Trình độ chuyên môn: Trung cấp văn thư
2. Bùi Thị Hương
 • 2. Bùi Thị Hương
 • Bộ phận chức năng
 • Phụ trách giáo dục mầm non
 • 0260.3.832.137
 • cmmamnon.pgdnh@kontum.edu.vn
 • Năm sinh: 1975; Trình độ: Đại học
3. Nguyễn Minh Tuấn
 • 3. Nguyễn Minh Tuấn
 • Bộ phận chức năng
 • Phụ trách giáo dục Tiểu học
 • 0260.3.832.137
 • tuancmth.pgdnh@gmail.com
 • Sinh năm: 1976; Trình độ: Đại học
4. Đinh Công Hòa
 • 4. Đinh Công Hòa
 • Bộ phận chức năng
 • Phụ trách giáo dục trung học cơ sở
 • 0260.3.832.137
 • cmthcs.pgdnh@kontum.edu.vn
 • Năm sinh: 1976; Trình độ: Đại học
5. Lê Văn Anh
 • 5. Lê Văn Anh
 • Bộ phận chức năng
 • Tổ chức cán bộ
 • 0260.3.832.137
 • tochuc.pgdnh@kontum.edu.vn
 • Năm sinh: 1978; Trình độ: Đại học
6. Nguyễn Hữu Thành
 • 6. Nguyễn Hữu Thành
 • Bộ phận chức năng
 • Phổ cập giáo dục - Ngoại ngữ
 • 0260.3.832.137
 • pcgdthcs.pgdnh@kontum.edu.vn
 • Năm sinh: 1980; Trình độ: Đại học
7. Nguyễn Ngọc Hiền
 • 7. Nguyễn Ngọc Hiền
 • Bộ phận chức năng
 • Văn phòng
 • 0260.3.832.137
 • vanphong.pgdnh@kontum.edu.vn
 • Năm sinh: 1983; Trình độ: Đại học
8. Đặng Thị Loan
 • 8. Đặng Thị Loan
 • Bộ phận chức năng
 • Kế toán
 • 0260.3.832.137
 • ketoan.pgdngochoi@kontum.edu.vn
 • Năm sinh: 1985; Trình độ: Đại học
9. Mai Văn Đảm
 • 9. Mai Văn Đảm
 • Bộ phận chức năng
 • Quản trị Cổng TTĐT Ngành
 • 0260.3.832.137
 • cntt.pgdngochoi@kontum.edu.vn
 • Năm sinh: 1973; Trình độ: Cao đẳng