Huyện Ngọc Hồi với công tác Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 04/7/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn ký Quyết định số 625/QĐ-UBND Công nhận huyện Ngọc Hồi đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2014.

Để đạt được kết quả này, là do sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thể hiện ở 3 nội dung: Quyết tâm và có kế hoạch khả thi từ cấp huyện đến các xã, thị trấn; đồng bộ về xây dựng cơ sở vật chất, chính sách cho giáo viên và chính sách hỗ trợ trẻ em đi học.

Việc hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi sẽ là điều kiện để cho ngành học này phát triển, góp phần cùng ngành GD&ĐT huyện Ngọc Hồi phấn đấu đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong tình hình mới.

 Phòng GD&ĐT Ngọc Hồi