Biên chế lớp, học sinh năm học 2021-2022 các trường học trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/4/2021, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi đã ký bàn hành Quyết định số 75/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt kế học biên chế lớp, học sinh năm học 2021-2022 của các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn huyện.

Theo đó, năm học 2021-2022, toàn ngành có 15.224 học sinh với 483 lớp, trong đó cấp học mầm non có 3840 học sinh được chia thành 132 lớp, năm học tới cấp học mầm non còn 20 điểm trường lẻ; cấp học tiểu học có 6808 học sinh và 228 lớp; cấp THCS có 4576 học sinh và 123 lớp. Cụ thể xem tại Phụ lục sau đây:

  Phòng GDĐT Ngọc Hồi.