Bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên ngành giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong 2 ngày (từ 30-31/8/2021), Phòng GDĐT đã tổ chức bồi dưỡng Chính trị hè năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 cho gần 780 bán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục theo hình thức trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Phòng họp Phòng GDĐT, kết nối với 33 điểm cầu tại các đơn vị trường học trực thuộc.

Lớp bồi dưỡng chính trị hè tại điểm cầu chính của huyện.

Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề về học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương, tỉnh và Kế hoạch số 32 ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về triển khai chuyên đề của tỉnh năm 2021 “Nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo; khơi dạy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”; Nghị quyết số 01 ngày 14/12/2021 của Huyện uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị 6 tháng đầu năm 2021; Nghị quyết số 03 ngày 14/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VII về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết số 02 ngày 6/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum Khoá XVI và chương trình số 38 ngày 14/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khoá VII thực hiện Nghị quyết 02 ngày 6/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum Khoá XVI về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Nhân dịp này Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 tới toàn thể cán bộ, giáo viên toàn ngành.

Thông qua bồi dưỡng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên những nội dung cơ bản trong một số văn bản của Đảng; các Nghị quyết, Chương trình, Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; nắm được tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nước cũng như của địa phương. Qua đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Thy Thảo.