Cấp tiểu học tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2020-2021 hoàn thành trước ngày 22/5/2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Văn bản hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2020-2021; nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cấp tiểu học và tổng kết cuối năm học 2020-2021.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các trường học có cấp tiểu học tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học 2020-2021 theo nội dung chương trình (PPCT) của từng môn học phù hợp với kế hoạch năm học và phải hoàn thành trước ngày 22/5/2021.

Phòng GDĐT giao công tác tổ chức ra đề kiểm tra cho Hiệu trưởng các trường tiểu học, trường THCS có cấp tiểu học chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kỳ cuối năm học 2020-2021, cụ thể: đối với môn Toán, Tiếng Việt, các môn còn lại và hoạt động giáo dục lớp 1 thực hiện theo quy định tại Thông tư 27; việc ra đề thi từ lớp 2 đến lớp 5 đối với môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, các môn còn lại và các hoạt động giáo dục thực hiện đúng quy định tại Thông tư 22.

Việc chấm bài kiểm tra thực hiện đánh giá và nhận xét theo quy định tại Thông tư 22 và Thông tư 27. Bài kiểm tra định kỳ cuối năm học 2020-2021 được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm và được trả lại cho học sinh.

Thông tư 27 (thực hiện từ lớp 1, năm học 2020-2021): Điểm của bài kiểm tra theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm thập phân.

Thông tư 22 (thực hiện từ lớp 2 đến lớp 5): Điểm của bài kiểm tra theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và không cho điểm thập phân.

Nếu kết quả bài kiểm tra định kỳ cuối năm học 2020-2021 bất thường so với kết quả đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

Phòng GDĐT cũng đề nghị các Trường tiểu học, hiệu trưởng lập kế hoạch phối hợp với trường THCS trên cùng địa bàn để tham gia giám sát coi và chấm bài kiểm tra hai môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 cuối năm học.

Kiểm tra cuối năm học là hoạt động chuyên môn được thực hiện định kỳ trong quá trình giáo dục nhằm nắm bắt tình hình chất lượng của học sinh để có sự chấn chỉnh việc dạy và học. Do đó, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học, trường THCS có cấp tiểu học yêu cầu giáo viên không tạo áp lực cho cha mẹ học sinh và học sinh trước khi kiểm tra.

Trong khi kiểm tra, giáo viên chủ nhiệm coi kiểm tra tại lớp mình phụ trách, riêng lớp 5 có giáo viên trường THCS giám sát, yêu cầu giáo viên giám sát phải nghiêm túc, khách quan, trung thực không can thiệp vào công việc cụ thể của giáo viên tiểu học; cần tạo tâm lý để học sinh làm bài kiểm tra thoải mái, nhẹ nhàng, không gây căng thẳng.

Việc chấm bài phải chính xác, đúng đáp án, công bằng, khách quan để đánh giá được kết quả thực chất của học sinh. Từ đó, có các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học đối với từng trường tiểu học.

Bên cạnh đó Phòng GDĐT cũng chỉ đạo về công tác nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cấp tiểu học với một số nội dung cụ thể như sau:

Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: Giáo viên chủ nhiệm bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định.

Đối với học sinh lớp 5: Tổ chức coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia giám sát của giáo viên trường THCS trên cùng địa bàn; giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ đánh giá học sinh, bàn giao cho nhà trường.

Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh đảm bảo tính khách quan và trách nhiệm của giáo viên về kết quả đánh giá học sinh.

Hiệu trưởng các đơn vị trường học (tiểu học và THCS) trên cùng địa bàn tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6 phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.