Chế độ, chính sách của nhà giáo công tác tại điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn được thực hiện thế nào ?

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19/9/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum có Công văn số 1151/SGDĐT- TCCB gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến hướng dẫn thực hiện đối với những nội dung vướng mắc đã được Liên ngành: Sở Tài chính – Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Nội vụ – Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum nêu tại Biên bản làm việc ngày 04/7/2018 để các đơn vị, địa phương thống nhất giải quyết chế độ, chính sách cho giáo viên công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1688/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 26/10/2018 về việc chế độ chính sách nhà giáo, hướng dẫn cụ thể: “Đối với nhà giáo được phân công, điều động có thời hạn đến công tác tại các trường, điểm trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng chế độ chính sách dành cho vùng này trong thời gian quy định tại quyết định phân công, điều động”.

Mời xem chi tiết Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.