Danh mục Dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực giáo dục đào tạo trên cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hiện nay, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, chuẩn hóa 2.004 thủ tục hành chính (cấp tỉnh 1.606 thủ tục, cấp huyện 280 thủ tục, cấp xã 118 thủ tục); đồng thời, đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2020 các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum đã cập nhật công khai 353 dịch vụ công trực tuyến (233 dịch vụ công mức độ 3 và 120 dịch vụ công mức độ 4) trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum tại địa chỉ truy cập và sử dụng: https://dichvucong.kontum.gov.vn. và sẽ tiếp tục cập nhật, cung cấp trong thời gian tới.

Danh mục ban hành kèm theo Công văn số  1120 /VP-TTHCC ngày  21 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực
1 Xét tuyển sinh vào trường Phổ thông dân tộc nội trú Mức độ 4 Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc
2 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Mức độ 3 Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
3 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Mức độ 3 Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
4 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Mức độ 3 Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
5 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Mức độ 3 Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
6 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Mức độ 4 Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
7 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Mức độ 3 Lĩnh vực Giáo dục Trung học
8 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Mức độ 3 Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
9 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Mức độ 4 Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
10 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 4 Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

 

Dịch vụ công (DVC) trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ.

DVC trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

DVC trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

DVC trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

DVC trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.