Lịch kiểm tra học kì II năm học 2019-2020 đối với các trường THCS trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Văn bản hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, cụ thể như sau:

Đối với công tác ra đề kiểm tra: Sở Giáo dục và Đào tạo Ra đề kiểm tra kiểm tra chung các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh hệ 10 năm; Phòng Giáo dục và Đào tạo ra đề kiểm tra chung đối với các trường học trực thuộc, gồm 06 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh hệ 07 năm; Các trường tự ra đề kiểm tra các môn học còn lại.

Hình thức kiểm tra: Các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử và Địa lí ra đề theo hình thức tự luận. Các môn học còn lại Phòng giao cho các trường căn cứ vào đặc thù bộ môn để lựa chọn hình thức ra đề kiểm tra cho phù hợp.

Đề kiểm tra cần đảm bảo các yêu cầu sau: Đề kiểm tra phải ra theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nội dung kiểm tra phải theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng, trong phạm vi chương trình học kì II của môn học tính đến thời điểm kiểm tra; không ra phần nội dung, kiến thức đã được tinh giản tại Công văn 499/SGDĐT-GDTrH ngày 15/4/2020 và Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020. Đề phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, diễn đạt rõ ràng, tường minh; đề phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời lượng quy định đối với từng môn học.

Cấu trúc đề kiểm tra: Đề kiểm tra chỉ có phần chung dành cho tất cả các học sinh, thuộc phạm vi  chương trình giáo dục phổ thông ở cấp THCS hiện hành, không có phần riêng. Đề gồm nhiều câu theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Riêng đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan làm thành 04 phiên bản.

Đề kiểm tra cần xây dựng theo các mức độ sau: Nhận biết chiếm 40% (tương ứng 4,0 điểm); Thông hiểu chiếm 30% (tương ứng 3,0 điểm); Vận dụng chiếm 20% (tương ứng 2,0 điểm); Vận dụng cao chiếm 10% (tương ứng 1,0 điểm).

Thời lượng làm bài: Ngữ Văn, Toán: 90 phút/môn; Các môn còn lại: 45 phút/môn.

Phòng GDĐT cũng lưu ý một số nội dung sau:  Đối với các môn học kiểm tra theo hình thức kết hợp giữa 50% trắc nghiệm khách quan và 50% tự luận thì đề ra phải đảm bảo một phần hai thời gian làm bài cho phần trắc nghiệm và một phần hai thời gian còn lại dành cho phần làm bài tự luận. Tổ chức công tác ra đề kiểm tra nghiêm túc: Đề phải có ma trận đề, đề và hướng dẫn chấm, phải được lãnh đạo đơn vị phê duyệt, đảm bảo tính bảo mật.

Đối với công tác tổ chức coi kiểm tra Phòng GDĐT có một số yêu cầu như sau:

– Đối với những đơn vị có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên: Lập danh sách học sinh dự kiểm tra trong từng khối lớp của trường theo thứ tự A, B, C và bố trí học sinh theo từng phòng (tối đa 24 học sinh/phòng); bố trí 01 học sinh/bàn; 02 giáo viên coi kiểm tra/phòng.

– Đối với các đơn vị khác, tùy theo điều kiện cụ thể của đơn vị mình, bố trí số lượng học sinh/phòng, số lượng giáo viên coi kiểm tra/phòng sao cho hợp lý, đảm bảo thời gian tổ chức kiểm tra đúng theo lịch quy định của ngành.

– Đối với các môn kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan, việc giao đề cho học sinh phải đảm bảo 02 học sinh ngồi cạnh nhau (theo hàng ngang, hàng dọc) không trùng mã đề; có biện pháp ngăn chặn việc học sinh chuyển các đáp án cho nhau và làm bài không đúng với mã đề được phát. Không cho học sinh ra ngoài trong thời gian làm bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan, trừ các trường hợp đặc biệt.

– Đối với các môn kiểm tra có kết hợp 2 hình thức (50% tự luận và 50% trắc nghiệm khách quan), học sinh làm bài trên 02 tờ giấy riêng biệt (01 tờ bài làm phần trắc nghiệm khách quan, 01 tờ làm bài phần tự luận), sau khi hết thời gian làm bài phần trắc nghiệm khách quan (một phần hai thời gian làm bài kiểm tra của môn đó), học sinh phải nộp bài làm phần trắc nghiệm khách quan và tiếp tục làm phần bài tự luận trong thời gian còn lại.

Phòng Giáo dục và Đào tạo giao cho các đơn vị tự tổ chức chấm bài kiểm tra học kì II của đơn vị mình. Tuy nhiên, trong quá trình chấm bài các đơn vị cần phải bám sát đáp án, biểu điểm, tránh trường hợp tự ý điều chỉnh đáp án, biểu điểm; tổ chức chấm chéo, hạn chế tối đa việc giáo viên chấm bài của học sinh mình dạy. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm của học sinh; điểm kiểm tra phải phản ánh đúng thực tế bài làm của học sinh.

Lịch kiểm tra:

* Lớp 7, 9:

Ngày Buổi Môn kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề kiểm tra Giờ bắt đầu Làm bài
26/06/2020 Sáng Ngữ văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Tiếng Anh 45 phút 9 giờ 25 9 giờ 30
27/06/2020 Sáng Toán 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Địa lí 45 phút 9 giờ 25 9 giờ 30
29/06/2020 Sáng Sinh học 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Vật lí 45 phút 8 giờ 45 8 giờ 50
30/06/2020 Sáng Lịch sử 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Hóa học 45 phút 8 giờ 45 8 giờ 50

* Lớp 6, 8:

Ngày Buổi Môn kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề kiểm tra Giờ bắt đầu Làm bài
26/06/2020 Chiều Ngữ văn 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Tiếng Anh 45 phút 15 giờ 35 15 giờ 40
27/06/2020 Chiều Toán 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Địa lí 45 phút 15 giờ 35 15 giờ 40
29/06/2020 Chiều Sinh học 45 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Vật lí 45 phút 14 giờ 45 14 giờ 50
30/06/2020 Chiều Lịch sử 45 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Hóa học 45 phút 14 giờ 45 14 giờ 50

Đối với các môn do các trường ra đề kiểm tra: Phòng GD&ĐT giao cho các trường tự bố trí thời gian kiểm tra các môn còn lại và hoàn thành trước ngày 04/7/2020. Sau khi kiểm tra xong, tiếp tục giảng dạy để hoàn thành chương trình theo kế hoạch thời gian năm học.

Đinh Công Hòa (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).