Phòng GDĐT chỉ đạo các nhà trường bảo đảm, kịp thời sách giáo khoa và giáo viên cho năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc bảo đảm, kịp thời sách giáo khoa và giáo viên cho năm học 2023-2024.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nhất là các điều kiện an toàn vệ sinh trường, phòng học, đảm bảo đủ số phòng học/lớp, đảm bảo công trình vệ sinh, nhà ở, nhà bếp trước thềm năm học mới.

Các nhà trường chủ động bố trí phân công giáo viên, nhân viên gắn với phạm vi quản lý phù hợp với trình độ chuyên môn của cấp học; trong trường hợp chưa thể tuyển dụng đủ giáo viên so với số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao hoặc để kịp thời thay cho số viên chức nghỉ thai sản, thôi việc, nghỉ hưu thì thực hiện các giải pháp hợp đồng giáo viên theo Văn bản số 1240/UBND-NC ngày 28 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ, đảm bảo thực hiện tốt chủ trương “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp” phù hợp, hiệu quả.

Tổ chức thực hiện chi trả kịp thời và vận động cha mẹ học sinh sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo đối tượng quy định tại Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ (150.000 đồng/học sinh/năm) để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá để hỗ trợ, trang bị sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chưa được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ chi phí học tập; không để tình trạng học sinh thiếu sách giáo khoa và trang thiết bị học tập trước năm học mới.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.