Quản lý chất thải rắn trong trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Văn bản về việc triển khai thực hiện quản lý chất thải rắn trong trường học, theo đó Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau:

Lồng ghép, giáo dục các nội dung về thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn vào chương trình giáo dục, giáo dục bảo vệ môi trường, sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề… để giáo dục, chuyển đổi hành vi cho học sinh về ý thức bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn.

Tuyên truyền, vận động giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về việc quản lý chất thải rắn tại trường học; thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn phù hợp với địa phương, đơn vị; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh trường học, lớp học và vệ sinh xung quanh trường; cần có hố rác phù hợp để thu gom, đổ rác, đốt rác đúng quy định đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Ngọc Hiền (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).