Triển khai thực hiện nội dung chương trình và kiểm tra đánh giá học kì II năm học 2019-2020 cấp Tiểu học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/4/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung chương trình và kiểm tra đánh giá học kì II năm học 2019-2020 đối với các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tiểu học trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Nghiên cứu, quán triệt và thực hiện đúng tinh thần nội dung Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ GD&ĐT và Công văn 414/SGDĐT-GDTH ngày 07/4/2020 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020, đặc biệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo:

– Ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình.

– Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

– Hướng dẫn học sinh học tập ở nhà (ôn tập củng cố bài cũ, chuẩn bị bài mới); Sử dụng thời gian đầu năm học 2020 – 2021 để ôn tập bổ sung kiến thức cần thiết cho học sinh trước khi bước vào năm học mới..

Căn cứ Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học ban hành kèm theo Công văn số 1125/BGDĐT – GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ GD&ĐT và Phân phối Chương trình môn Tiếng Anh ban hành kèm theo công văn này chỉ đạo các tổ chuyên môn điều chỉnh nội dung dạy học, xây dựng phân phối chương trình dạy học đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Yêu cầu việc điều chỉnh nội dung dạy học và xây dựng phân phối chương trình cho từng môn học phải hoàn thành trước ngày 04/5/2020 và được sự phê duyệt của hiệu trưởng nhà trường để tổ chức thực hiện.

Tổ chức đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh bằng các phương pháp, kĩ thuật, công cụ khác nhau phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định. Không kiểm tra, đánh giá vào các các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm hoặc đã chuyển thành bài đọc thêm, tự chọn, tự học.

Minh Tuấn (Phòng GDĐT Ngọc Hồi).