Từ 01/7/2020, Hiệu trưởng các trường công lập không còn là công chức

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 01/7/2020, khi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực thì Hiệu trưởng của các trường công lập sẽ không còn được coi là công chức như hiện nay (Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019)

Ảnh minh họa.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 đã thu hẹp các đối tượng là công chức, không tiếp tục quy định lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là công chức như quy định hiện nay.

Theo đó, Khoản 1 Điều 1 Luật định nghĩa lại về công chức như sau:

Công chức gồm công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm, được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, trong biên chế tại:

Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng;

Cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an.

Như vậy, theo Luật sửa đổi, công chức không còn bao gồm người được tuyển dụng, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Do đó, kể từ thời điểm Luật này có hiệu lực – ngày 01/7/2020 – Hiệu trưởng của các trường công lập và lãnh đạo của doanh nghiệp Nhà nước… sẽ không còn được coi là công chức như hiện nay.

Tài liệu tham khảo:

//http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=1543&LanID=1753&TabIndex=1

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.