Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ năm học trước sang năm học tiếp theo trên phần mềm CSDL ngành giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phần thứ nhất: Hệ thống CSDL ngành giáo dục cho phép chuyển dữ liệu của năm học trước sang năm học tiếp theo liền kề, bao gồm: Chuyển hồ sơ nhân sự sang năm học mới, Chuyển hồ sơ lớp học sang năm học mới, Chuyển hồ sơ học sinh sang năm học mới và Kết quả hồ sơ năm học mới.

Các bạn theo dõi các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Click vào dòng “Học kỳ I 2018-2019” để cấu hình Thay đổi học kỳ, năm làm việc

Bước 2: Chọn Cấp học tương ứng -> Chọn Học kỳ II -> Chọn Năm học 2017-2018

Bước 3: Click vào nút Lưu thay đổi

Xem hình minh họa dưới đây (Hình 1):

Hình 1.

Bước 4: Chọn mục 6. Công cụ hỗ trợ

Bước 5: Chọn mục 6.4. Chuyển hồ sơ lên năm học mới

Xem hình minh họa dưới đây (Hình 2):

Hình 2

Bước 6: Thực hiện sao chép… (Hệ thống cho phép Chuyển hồ sơ nhân sự năm học mới, Chuyển hồ sơ lớp học sang năm học mới, Chuyển hồ sơ học sinh sang năm học mới và Kết quả hồ sơ năm học mới).

Xem hình minh họa dưới đây (Hình 3):

Hình 3

Bước 7: Thực hiện chuyển hồ sơ từng nội dung. Click vào nút Thực hiện để xác nhận sao chép dữ liệu của năm hiện tại sang năm mới.

Xem hình minh họa dưới đây (Hình 4):

Hình 4

Phần thứ hai: Hệ thống CSDL ngành giáo dục cho phép Chuyển lớp cho học sinh sau khi đã hoàn thành 07 bước ở trên.

Bước 8: Click vào dòng “Học kỳ II 2017-2018” để cấu hình Thay đổi học kỳ, năm làm việc

Bước 9: Chọn Cấp học tương ứng -> Chọn Học kỳ I -> Chọn Năm học 2018-2019

Bước 10: Click vào nút Lưu thay đổi

Xem hình minh họa dưới đây (Hình 5):

Hình 5

Bước 11: Chọn mục 4. Học sinh

Bước 12: Chọn mục 4.2. Học sinh chuyển đi, chuyển đến

Bước 13: Chọn mục 4.2.1. Chuyển lớp cho học sinh

Xem hình minh họa dưới đây (Hình 6):

Hình 6

Bước 14: Chọn khối lớp

Bước 15: Chọn lớp có học sinh cần chuyển sang lớp khác

Bước 16: Chọn lớp để chuyển học sinh sang lớp khác cùng khối

Bước 17: Click vào nút Cập nhật để xác nhận thao tác chuyển lớp cho học sinh.

Xem hình minh họa dưới đây (Hình 7):

Hình 7

Các khối lớp khác làm tương tự từ Bước 14 đến bước 17.

Hoặc các bạn tham khảo thêm trong mục 2.2 tài liệu này, tải về Tại đây.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.