Hướng dẫn ghi nhận xét của GVCN và Hiệu trưởng trong sổ điện tử SMAS để in học bạ

Lượt xem:

Đọc bài viết

1) Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm nhập nhận xét để in học bạ.

B1: Đăng nhập vào SMAS.

B2: Trong mục Học sinh chọn Xếp loại hạnh kiểm

B3: Chọn Học kì 2, trong mục Nhận xét đánh giá giáo viên gõ trực tiếp nhận xét vào từng học sinh (nếu muốn nhanh sau khi gõ xong học sinh thứ nhất thì bấm vào nút tích Toàn lơp lúc đó tất cả các HS đều được nhận xét như nhau sau đó tiến hành sửa từng học sinh) cuối cùng bấm nút Lưu.

2) Hướng Hiệu trưởng nhập nhận xét để in học bạ.

B1: Đăng nhập SMAS bằng tài khoản quản trị.

B2: B2: Trong mục Học sinh chọn Nhận xét của Hiệu trưởng

Kết quả sau khi thực hiện:

 

B3: Chọn Lớp, gõ trực tiếp nhận xét vào từng học sinh (copy xuống các HS dưới) cuối cùng bấm nút Lưu.

Kết quả:

 

Vũ Phong.