Hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập trực tuyến dự án SRPP

Lượt xem:

Đọc bài viết

“Tăng cường Khả năng Sẵn sàng Đi học Cho trẻ Mầm non” (SRPP) là Dự án hỗ trợ thực hiện chương trình của Chính phủ về phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi thông qua việc tập trung cụ thể vào nhu cầu của những trẻ em thiệt thòi nhất và cải thiện mức độ sẵn sàng đi học của trẻ, trong đó đặc biệt chú trọng trẻ em dân tộc thiểu số.

Chương trình này được xây dựng nhằm tập huấn các mô đun nâng cao do dự án SRPP biên soạn cho tất cả các giáo viên mầm non và cán bộ quản lý giáo dục ở Việt Nam đã hoàn tất các mô đun ưu tiên. Hoạt động E-Learning của dự án SRPP bao gồm 6 mô đun cho giáo viên và 4 mô đun cho cán bộ quản lý bồi dưỡng trực tuyến tại địa chỉ: http://srpp.edu.vn

Mời xem Hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập trực tuyến dự án SRPP.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.