Hướng dẫn sử dụng ký số điện tử

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tài liệu hướng dẫn ký số điện tử gồm 2 phần:

1. Hướng dẫn ký số Token (ký ở vai trò lãnh đạo và Ký ở vai trò Văn thư).

2. Ký số trên thiết bị di động.

Mời xem hướng dẫn chi tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.