Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 13/9, Sở GDĐT Kon Tum ban hành Văn bản số 1794/SGDĐT-KHTC hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác thu, chi năm học 2022-2023.

Ảnh minh họa.

Theo đó, về học phí, hiện nay, Bộ GDĐT đang trình Chính phủ điều chỉnh lộ trình học phí năm học 2022-2023, do đó Ủy ban nhân dân tỉnh chưa trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức học phí năm học 2022-2023. Trong thời gian chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền, các cơ sở GDĐT công lập tạm thời chưa thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2022-2023.

Việc tổng hợp chính sách miễn, giảm học phí trong năm 2022, năm 2023 để báo cáo với cơ quan tài chính: trước mắt các đơn vị tổng hợp báo cáo theo mức học phí năm học 2021-2022. Đối với đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: thực hiện theo Điều 18 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, mức hỗ trợ là 150.000 đồng/tháng theo khoản 10 Điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Các cơ sở giáo dục công lập đưa các nội dung chi học phí và các nguồn kinh phí cấp bù cho đối tượng được miễn giảm vào quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó trích tối thiểu 40% tổng nguồn (thu học phí và kinh phí được cấp bù) để thực hiện cải cách tiền lương.

Về các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập, các cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 1694/LN ngày 14/9/2021 của Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính hướng dẫn tạm thời công tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Các đơn vị lưu ý đảm bảo việc xây dựng dự toán thu, chi theo quy trình thực hiện đã được hướng dẫn tại Công văn số 1694/LN ngày 14/9/2021 của Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính

Về bảo hiểm y tế học sinh, thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 50/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 26/8/2022 của liên ngành Sở GDĐT và Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023.

Về quỹ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS), các cơ sở giáo dục công lập và BĐDCMHS thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhà trường không được lợi dụng danh nghĩa BĐDCMHS để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT; không được thông qua BĐDCMHS để thực hiện các dịch vụ, liên doanh, liên kết, sử dụng tài sản công trái quy định.

BĐDCMHS chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của BĐDCMHS, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

BĐDCMHS không được thu các khoản: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Đối với các khoản thu, chi về huy động xã hội hóa, Sở GDĐT chỉ đạo như sau:

Về thu, chi tài trợ, thực hiện theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trước khi thực hiện, cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, thông qua Hội đồng trường (Điều 14 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT); trình cơ quan quản lý (Sở GDĐT, Phòng GDĐT theo phân cấp) thẩm định, phê duyệt (Điều 5 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT); thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ (Điều 6 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT).

Khi sử dụng khoản tài trợ, cơ sở giáo dục phải lập kế hoạch sử dụng khoản tài trợ, niêm yết công khai để lấy ý kiến góp ý (nếu có), thực hiện đúng mục đích; tiêu chuẩn, định mức quy định; trình tự, thủ tục xây dựng, mua sắm, đấu thầu (Điều 7 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT).

Sau khi thực hiện, cơ sở giáo dục phải báo cáo tài chính và công khai tài chính (Điều 8 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT).

Về thu, chi học bổng, trợ cấp, thực hiện theo Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011 của Bộ GDĐT quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Về khoản thu theo đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết: Trường hợp đơn vị có nhu cầu sử dụng tài sản công (như căn tin, hồ bơi, sân bóng đá, nhà làm việc …) để cho thuê,  liên  doanh,  liên kết, đề nghị lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Công văn số 2694/STC-QLGCS ngày 23/7/2020 của Sở Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết.

Việc thu, chi thực hiện theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn vị thực hiện các nguồn thu nêu trên phải theo dõi, quản lý, sử dụng, hạch toán, báo cáo tài chính định kỳ cùng với nguồn Ngân sách Nhà nước, cụ thể hóa nội dung liên quan vào Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng đãn thực hiện.

Các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện quy định thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường ứng dụng các phần mềm trong quản lý để thực hiện quy định về hóa đơn điện tử; chịu trách nhiệm giải trình về mức thu; không tổ chức thu dồn nhiều khoản thu vào đầu năm học.

Tại Văn bản này, Sở GDĐT cũng đề nghị các cơ sở GDĐT thực hiện công khai đầy đủ nội dung theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (trong đó có quy định công khai về tài chính).

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.