Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30/8/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1730/SGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2023-2024.

Theo đó, các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024 được Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể như sau:

Về học phí

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ ban hành quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, ngày 31/7/2023 Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 300/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, trong đó Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo: “khẩn trương tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, thống nhất với các Bộ có liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và không tăng học phí năm học 2023-2024”.

Để đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thu học phí đầu năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở GDĐT tạm thời chưa triển khai thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024. Khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo đến các đơn vị.

Việc tổng hợp chính sách miễn, giảm học phí trong năm 2023, năm 2024 để báo cáo với cơ quan tài chính: trước mắt các đơn vị tổng hợp báo cáo theo mức học phí đã ban hành tại Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: thực hiện theo Điều 18 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, mức hỗ trợ là 150.000 đồng/tháng theo khoản 10 Điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Các cơ sở giáo dục công lập thực hiện quản lý và sử dụng học phí theo quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Về các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập

Các cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 1716/LN: SGDĐT-STC ngày 29/8/2023 của Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về việc hướng dẫn công tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Các đơn vị lưu ý đảm bảo việc xây dựng dự toán thu, chi theo quy trình thực hiện đã được hướng dẫn tại Công văn số 1716/LN:SGDĐT-STC ngày 29/8/2023 của Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính.

Về bảo hiểm y tế học sinh

Thực hiện theo Công văn số 1408/BHXH-TST ngày 11/8/2023 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum về một số nội dung về công tác thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024.

Về quỹ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS)

Các cơ sở giáo dục công lập và BĐDCMHS thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhà trường không được lợi dụng danh nghĩa BĐDCMHS để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT; không được thông qua BĐDCMHS để thực hiện các dịch vụ, liên doanh, liên kết, sử dụng tài sản công trái quy định.

BĐDCMHS chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của BĐDCMHS, không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

BĐDCMHS không được thu các khoản: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Các khoản thu, chi về huy động xã hội hóa

Về thu, chi tài trợ: Thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trước khi thực hiện, cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, thông qua Hội đồng trường (Điều 14 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT); trình cơ quan quản lý (Sở GDĐT, Phòng GDĐT theo phân cấp) thẩm định, phê duyệt (Điều 5 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT); thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ (Điều 6 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT).

Khi sử dụng khoản tài trợ, cơ sở giáo dục phải lập kế hoạch sử dụng khoản tài trợ, niêm yết công khai để lấy ý kiến góp ý (nếu có), thực hiện đúng mục đích; tiêu chuẩn, định mức quy định; trình tự, thủ tục xây dựng, mua sắm, đấu thầu (Điều 7 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT).

Sau khi thực hiện, cơ sở giáo dục phải báo cáo tài chính và công khai tài chính (Điều 8 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT).

Về thu, chi học bổng, trợ cấp: Thực hiện theo Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011 của Bộ GDĐT quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.