Tài liệu bài giảng tập huấn Hoạt động trải nghiệm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tài liệu bài giảng tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tiểu học.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.