Thao tác chuyển trường đối với học sinh trên hệ thống csdl.moet.gov.vn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hướng dẫn thao tác chuyển trường đối với học sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

* Chuyển đi:

Thao tác thực hiện như sau:

Thực hiện việc chọn trạng thái của học sinh: 4. Học sinh  →  4.1. Hồ sơ học sinh → 4.1.1 Nhập hồ sơ học sinh → Kích vào nút Sửa tại vị trí học sinh muốn thay đổi trạng thái (nghỉ học, chuyển trường…)

Thực hiện động tác chuyển đi: Kích chọn 4. Học sinh → 4.2.4 Danh sách xét duyệt học sinh chuyển đi  → Kích chọn nút Thao tác → Lựa chọn các thông tin tương ứng của trường chuyển đi: Tỉnh, huyện, trường, lớp → Nháy chọn tại nút  Xác nhận.
Tiếp nhận học sinh chuyển đến: Kích chọn 4. Học sinh4.2.3 Tiếp nhận học sinh chuyển đến. Kích chọn vào hồ sơ học sinh chuyển đến → Nháy chọn nút Tiếp nhận.  Nếu không có hồ sơ chuyển đến, nhà trường chủ động liên hệ với trường có học sinh chuyển đến trường mình yêu cầu họ thực hiện việc thuyên chuyển trên hệ thống.
Phòng GDĐT Ngọc Hồi.