Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT, GDNN năm 2022.

Lượt xem:


Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp huyện Ngọc Hồi vừa ban hành thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Văn bản kèm theo:

– Thông báo của Hội đồng tuyển dụng;

– Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 (kèm Thông báo);

– Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 02;

– Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 (kèm Quyết định).

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.