Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 18/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI kỳ họp thứ 8 ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/7/2019.

Tỉnh Kon Tum hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng từ nguồn ngân sách của địa phương

Người nhà của người bệnh làm thủ tục đăng ký khám, chữa bệnh tại quầy đăng ký thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND quy định ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngân sách Trung ương theo quy định của Luật BHYT, ngân sách địa phương hỗ trợ: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ (người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về BHYT quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn) được hỗ trợ 30% mức đóng BHYT. Học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ 10% mức đóng BHYT. Người nhiễm HIV chưa có thẻ BHYT được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Như vậy từ ngày Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành thì nhóm đối tượng: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (trong đó, ngân sách Trung ương 70%, ngân sách địa phương 30%). Học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 40% mức đóng BHYT (trong đó, ngân sách Trung ương 30%, ngân sách địa phương 10%). Người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ BHYT được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Việc địa phương hỗ trợ mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương nhằm tạo điều kiện cho một số nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh được tham gia BHYT, được hưởng các chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế. Qua đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo; đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng yếu thế được tiếp cận với các dịch vụ y tế một cách thuận lợi nhất và từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND tại đây.

Theo: Sở Y tế Kon Tum.