Kết quả Hội thi làm ĐDDH cấp huyện cấp THCS năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 27 tháng 3 năm 2019, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi đã ký quyết định số 40/QĐ-PGDĐT về việc công nhận các sản phẩm của Hội thi làm đồ dùng dạy học cấp huyện cấp Trung học cơ sở, năm học 2018-2019:

Nội dung chi tiết:

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.