Bộ GD&ĐT tổ chức lấy ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở GD phổ thông

Lượt xem:

Đọc bài viết

>> Download Dự thảo Tại đây.

Luật Giáo dục 2019 quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Tuy nhiên, ngày 01/7/2020, Luật Giáo dục 2019 mới có hiệu lực thi hành, trong khi sách giáo khoa phải được tổ chức lựa chọn từ đầu năm 2020 và công bố kết quả trước tháng 31/3/2020 để kịp thời cung cấp sách giáo khoa năm học 2020 – 2021.

Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: “Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT”.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nguyên tắc, tiêu chí, Hội đồng, quy trình lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Dự thảo được đăng tải trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1441; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ ngày 30/11/2019 đến hết ngày 30/01/2020.

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngọc Hồi thông tin để các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý.

Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ thư điện tử: pgdngochoi.kontum@moet.edu.vn hoặc qua trục liên thông VNPT i-Office của ngành tại địa chỉ https://kontum.vnptioffice.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.