Lịch kiểm tra cuối kì I năm học 2020-2021 (đối với cấp THCS)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Văn bản số 700/PGDĐT ngày 07/12/2020 về việc hướng dẫn kiểm tra cuối kì I, năm học 2020-2021 (đối với cấp THCS).

Theo đó học sinh cấp trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ngọc Hồi sẽ thực hiện kiểm tra cuối kì I năm học 2020-2021 theo lịch cụ thể như sau:

1. Lịch kiểm tra Lớp 7, 9:

Ngày Buổi Môn kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu
kiểm tra làm bài
28/12/2020 Sáng Ngữ Văn 90 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
Vật lí 45 phút 9 giờ 35 9 giờ 40
29/12/2020 Sáng Toán 90 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
Địa lí 45 phút 9 giờ 35 9 giờ 40
30/12/2020 Sáng Sinh học 45 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
Tiếng Anh 60 phút 8 giờ 50 8 giờ 55
31/12/2020 Sáng Lịch sử 45 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
Hóa học 45 phút 8 giờ 50 8 giờ 55

 

2. Lịch kiểm tra Lớp 6, 8:

Ngày Buổi Môn kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu
kiểm tra làm bài
28/12/2020 Chiều Ngữ Văn 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Vật lí 45 phút 15 giờ 35 15 giờ 40
29/12/2020 Chiều Toán 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Địa lí 45 phút 15 giờ 35 15 giờ 40
30/12/2020 Chiều Sinh học 45 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 50 14 giờ 55
31/12/2020 Chiều Lịch sử 45 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Hóa học 45 phút 14 giờ 50 14 giờ 55

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.