Lịch kiểm tra cuối kì II năm học 2020-2021 (đối với cấp THCS)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/4/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản số 234/PGDĐT về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối kì II cấp THCS năm học 2020-2021.

Theo đó học sinh cấp trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ngọc Hồi sẽ thực hiện kiểm tra cuối kì II năm học 2020-2021 theo lịch cụ thể như sau:

1. Lịch kiểm tra lớp 7, 9:

Ngày Buổi Môn kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề kiểm tra Giờ bắt đầu làm bài
12/5/2021 Sáng Ngữ Văn 90 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
Vật lí 45 phút 9 giờ 35 9 giờ 40
13/5/2021 Sáng Toán 90 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
Địa lí 45 phút 9 giờ 35 9 giờ 40
14/5/2021 Sáng Tiếng Anh 60 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
Sinh học 45 phút 9 giờ 05 9 giờ 10
15/5/2021 Sáng Lịch sử 45 phút 7 giờ 30 7 giờ 35
Hóa học 45 phút 8 giờ 50 8 giờ 55

 2. Lịch kiểm tra lớp 6, 8:

Ngày Buổi Môn kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề kiểm tra Giờ bắt đầu làm bài
12/5/2021 Chiều Ngữ Văn 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Vật lí 45 phút 15 giờ 35 15 giờ 40
13/5/2021 Chiều Toán 90 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Địa lí 45 phút 15 giờ 35 15 giờ 40
14/5/2021 Chiều Sinh học 45 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 50 14 giờ 55
15/5/2021 Chiều Lịch sử 45 phút 13 giờ 30 13 giờ 35
Hóa học 45 phút 14 giờ 50 14 giờ 55

 * Thời gian bố trí kiểm tra phần Nói (Speaking) Tiếng Anh hệ 10 năm

TT Lớp Buổi Ngày Thời gian bắt đầu
1 9 Sáng 10/5/2021 7 giờ 30 phút
2 6 Chiều 10/5/2021 13 giờ 30 phút
3 7 Sáng 11/5/2021 7 giờ 30 phút
4 8 Chiều 11/5/2021 13 giờ 30 phút

* Đối với các môn còn lại

Phòng giao cho các đơn vị tự bố trí thời gian tổ chức kiểm tra phù hợp. Sau khi kiểm tra, tiếp tục giảng dạy để hoàn thành chương trình theo kế hoạch thời gian năm học.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.