Phòng GDĐT chỉ đạo các nhà trường triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về Chính sách BHYT học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản chỉ đạo các trường học trực thuộc về việc triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về Chính sách BHYT học sinh từ nay đến cuối năm 2023 và trong năm học 2023 – 2024.

Các em học sinh Trường THCS thị trấn Plei Kần trong ngày khai giảng năm học mới 2023-2024.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường kết hợp giữa việc thực hiện Chính sách BHYT học sinh 6 tháng cuối năm 2023 với việc thực hiện Chính sách BHYT học sinh năm học 2023 – 2024. Hiệu trưởng các trường tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các chính sách, pháp luật, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và của các ngành liên quan về BHYT học sinh trong tổ chức thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ.

Các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chính sách BHYT học sinh của đơn vị với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khá thi; giao nhiệm vụ đến từng bộ phận, cá nhân của đơn vị và quan tâm đốn đốc thường xuyên, hiệu quả.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về Chính sách BHYT học sinh đến cha mẹ học sinh và các tầng lớp nhân dân để họ hiểu, thực hiện.

Gắn việc thực hiện nhiệm vụ về Chính sách BHYT học sinh của đơn vị với các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị, của ngành,  địa phương trên cơ sở đó làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với cá nhân, bộ phận có thành tích xuất sắc; nhân rộng và đề xuất các cấp nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Tiếp tục làm tốt công tác vận động xã hội để có các nguồn hỗ trợ BHYT học sinh dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được BHYT.

Chính sách BHYT toàn dân nói chung, BHYT học sinh nói riêng là chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta, vừa nhằm đảm bảo an ninh y tế đất nước, vừa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với nhân dân. Trong bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước, địa phương và đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn trong khi giá dịch vụ y tế nâng cao, việc tham gia BHYT toàn dân là một giải pháp giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tốt nhất. Đây đồng thời cũng là nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị cần sự nhận thức đầy đủ, đúng đắn và nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.