Quy định mức học phí giáo dục MN, GDPT lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 22/10/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND về việc quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

Theo đó, mức học phí của các cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2021-2022 được quy định như sau:

Đơn vị: đồng/học sinh/tháng

TT Cấp học Vùng và mức học phí
Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3
 1 Mầm non 52.000 30.000 25.000
 2 Trung học cơ sở 40.000 23.000 19.000
 3 Trung học phổ thông 52.000 30.000 25.000

Trong đó:

Vùng 1: Gồm 6 phường: Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Quang Trung, Duy Tân, Trường Chinh của thành phố Kon Tum.

Vùng 2: Gồm 4 phường của thành phố Kon Tum (Ngô Mây, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi) và 6 thị trấn thuộc 6 huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy (trừ các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành).

Vùng 3: Thị trấn Măng Đen, các xã còn lại và các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp tổ chức học trực tuyến (học online) hoặc vừa tổ chức học trực tuyến vừa tổ chức học trực tiếp, cơ sở giáo dục công lập được áp dụng mức thu bằng mức học phí tại Khoản 1 Điều này. Không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học.

Không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Ngân sách Nhà nước cấp bù cho các cơ sở giáo dục có đối tượng không thu học phí tại Khoản 1 Điều này theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Nghị quyết này bãi bỏ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2021 về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021 cho năm học 2021-2022.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2021.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.