Sẽ xử lý nghiêm khắc đối với những đơn vị, cá nhân sai phạm trong thực hiện việc thu, chi trong trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở về việc hướng dẫn thực hiện việc thu, chi trong trường học và tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm.

Kết quả hình ảnh cho ngán ngẩm quỹ PHHS

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo nhận định của Sở GDĐT, thời gian qua, trước những bức xúc của xã hội, cơ quan quản lý Nhà nước các cấp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục, trong đó có cấp cao nhất là Chính phủ.

Trước tình hình đó Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục, đồng thời tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại một số trường học.

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra, nhìn chung các cơ sở giáo dục đã chấp hành và thực hiện việc thu, chi đúng quy định; Tuy nhiên, một số trường học vẫn còn những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các khoản thu, chi. Ngoài ra, qua các nguồn thông tin khác (trong đó có ý kiến chất vẩn của đại biểu HĐND tỉnh đối với Giám đốc Sở GDĐT), một số trường học có dấu hiệu lạm thu và thu, chi chưa đảm bảo quy định của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện thu, chi trong trường học thời gian qua, đó là:

Chưa thực hiện đầy đủ việc công khai tài chính theo quy định.

Chưa thể hiện việc thực hiện các khoán thu, chi trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Học phí: Chưa nộp tiền thu học phí vào tài khoản tiền gửi của đơn vị tại KBNN; Hồ sơ miễn, giảm học phí chưa đầy đủ; Chưa ghi hóa đơn thu tiền học phí theo quy định.

Dạy thêm, học thêm: Chưa nộp tiền thu học thêm vào tài khoản tiền gửi của đơn vị tại KBNN; Chưa ghi hóa đơn thu tiền học thêm theo quy định; Chậm xin gia hạn Giấy phép dạy thêm học thêm trong nhà trường khi hết hạn sử dụng; Chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Sở GDĐT tỉnh lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về hoạt động giáo dục và đào tạo

Tiền quỹ hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh: Nhầm lẫn chủ thể quản lý quỹ hoạt động BDĐCMHS; Mức thu bình quân không đúng quy định; Nội dung chi không phù hợp so với quy định; Hiêu sai khi đông nhât quỹ hoạt động BDĐCMHS với tiền xã hội hóa giáo dục.

Huy động xã hội hóa giáo dục: Đối tượng xã hội hóa chỉ nhằm vào phụ huynh học sinh; Đưa ra mức huy động bình quân trái quy định.

Triển khai, phổ biến rộng rãi các văn bản quy định của Nhà nước liên quan đến các khoản thu, chi trong trường học, để toàn trường và cha mẹ học sinh biết, giám sát.

Do đó, để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học, trong đó nổi cộm là việc thu liên quỹ cha mẹ học sinh và huy động xã hội hóa trái quy định, gây bức xúc cho xã hội; Thực hiện việc thu, chi đúng quy định của Nhà nước; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan nghiên cứu để thực hiện việc thu, chi đúng quy định của Nhà nước; kết hợp tham khảo những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các khoản thu, chi đối chiếu với thực tế đơn vị, để khắc phục những sai sót (nếu có).

Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khoản thu, chi trong trường học để kịp thời chân chinh, xử lý vi phạm.

Đối với đơn vị trực thuộc, Sở GDĐT sẽ xử lý kiên quyết, nghiêm khắc đối với những đơn vị, cá nhân sai phạm (xử lý kỷ luật theo mức độ vi phạm; nếu có sai sót nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật thì sẽ điều động, bố trí công tác khác, đơn vị khác). Nếu trường học thuộc huyện, thành phố quản lý sai phạm thì Sở GDDT kiến nghị Chủ tịch UBND huyện, thành phố xứ lý như các trường học thuộc Sở GDĐT quản lý.

Các văn bản Nhà nước liên quan đến thu, chi trong trường học

1. Các văn bản chỉ đạo

– Công văn số 9974/VPCP-KGVX ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phù về chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học;

– Công văn số 2665/UBND-KGVX ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Turn về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu;

– Công văn số 5031/BGDĐT-KUTC ngày 27/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục;

– Căn cứ Công văn số 3063/UBND-KGVX ngày 14/11/2017 về việc kiểm tra và xử lý dứt điếm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

2. Các văn bản quy định liên quan và hướng dẫn thực hiện

– Nghị định số 43/2006/ND-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

– Nghị quyếl số 24/2017/NQ-HDND ngày 31/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2017-2018 ; Công văn số 1172/SGDĐT-KHTC ngày 06/9/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung thực hiện giá dịch vụ (học phí), chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018.

– Thông tư số 17/2012/TT-BGDDT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 45/2012/QĐ- UBND ngày 10/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ mức chi phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoại động dạy thêm học thèm; Công văn số 1225/SGDĐT-TTr ngày 25/10/2011 của Sở GD&ĐT VC việc cấm DTHT ở cấp Tiểu học; Công văn số 952/SGDĐT-TTr ngày 08/8/2016 của Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện các quy định về DTHT trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

– Công văn số 4660/BGDDT-CTHSSV ngày 10/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm Y tế cho học sinh, sinh viên; Hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-SGDD1-BHXH ngày 16/8/2017 của liên ngành Sở GD&ĐT và Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.

– Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

– Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

– Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011 của Bộ GD&ĐT quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục ihuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

– Công văn số 1173/SGDĐT-KHTC ngày 06/9/2017 hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2017-2018; Công văn số 165/TB-SGDĐT ngày 30/11/2017 thông báo ý kiến chỉ đạo cùa GD&ĐT về việc bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 6890/BGDĐT KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.

– Thông tư số 09/2009/1T-BGDDT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sơ giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

– Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt phương án giá dịch vụ trông giữ xe tại các trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.