Tổ chức sinh hoạt chuyên môn Cụm thực hiện chương trình GDPT cấp tiểu học từ năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn Cụm (SHCMC) thực hiện chương trình GDPT cấp tiểu học từ năm học 2020-2021.

Theo đó, mục đích tổ chức sinh hoạt chuyên môn Cụm (SHCMC) thực hiện chương trình GDPT cấp tiểu học nhằm chia sẻ, học hỏi và hỗ trợ giáo viên trong công tác chuyên môn nhằm thực hiện có hiệu quả CTGDPT 2018, đặc biệt là việc thực hiện sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện; thông qua SHCMC đi đến thống nhất cơ bản nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học lớp 1 tại các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện; thông qua SHCMC thúc đẩy phát triển nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên, CBQLGD đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục qua đó nâng cao chất lượng giáo dục tại các đơn vị trường học và trên toàn huyện.

Trên cơ sở khung chương trình sách giáo khoa qui định của Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo của ngành, những vấn đề xuất phát từ thực tiễn giảng dạy tại cơ sở các cụm đề xuất nội dung sinh hoạt, như: Việc điều chỉnh nội dung, phương pháp và hình thức dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh; về dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; về ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, khai thác và sử dụng nguồn học liệu trên các trang hành trang số, tập huấn, sách điện tử,…; các biện pháp rèn luyện nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho học sinh lớp 1; về dạy học tăng cường nâng cao chất lượng cho học sinh dân tộc thiểu số; về tổ chức các hoạt động trải nghiệm, lồng ghép giáo dục địa phương,..  Về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Hình thức sinh hoạt được tổ chức sinh Cụm trường, cụ thể:

Cụm 1 gồm các trường: TH-THCS Đắk Nông, Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Tiểu học Nguyễn Huệ.

Cụm 2 gồm các trường: Tiểu học Số 2 TT, TH-THCS Đắk Xú, Tiểu học Bế Văn Đàn, Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Tiểu học Trần Quốc Toản.

Cụm 3 gồm các trường: Tiểu học Số 1 TT, TH-THCS Lý Tự Trọng, Tiểu học Lê Văn Tám, Tiểu học Đắk Dục, Tiểu học Đăk Ang và Tiểu học Kim Đồng.

Hoạt động sinh hoạt chuyên môn tổ chức tại đơn vị nào thì hiệu trưởng đơn vị đó làm chủ trì, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung sinh hoạt, điều hành và cử người ghi biên bản, thiết lập lập hồ sơ .

Quy trình tổ chức sinh hoạt được giao cho đơn vị đặt địa điểm sinh hoạt có trách nhiệm đề xuất nội dung sinh hoạt, xây dựng dự thảo kế hoạch gửi đến các đơn vị thành viên trong Cụm nghiên cứu, đóng góp ý kiến và thống nhất trước khi tổ chức thực hiện. Kế hoạch có dấu xác nhận của hiệu trưởng trường đặt địa điểm sinh hoạt, gửi 01 bản về Phòng GD&ĐT để theo dõi và mỗi trường thành viên Cụm 01 bản để thực hiện.

Trong quá trình tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm phải đảm bảo tốt các hoạt động như: Dự giờ tiết dạy minh họa (nếu có), thảo luận làm rõ chuyên đề sinh hoạt, người chủ trì lấy ý kiến thống nhất kết luận nội dung sinh hoạt.

Hồ sơ SHCMC gồm Kế hoạch sinh hoạt; Biên bản sinh hoạt. Hồ sơ thiết lập cho từng đợt sinh hoạt và lưu trữ tại đơn vị đặt địa điểm tổ chức sinh hoạt.

Thời gian tổ chức tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm là 01 lần/tháng, bắt đầu từ tháng 11/2020; Tổ chức vào vào một chiều thứ Tư trong tháng (do Cụm quyết định); thời gian làm việc bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

Địa điểm tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm được tiến hành luân phiên tại các trường tiểu học theo thứ tự sắp xếp các trường của Cụm, thành phần tham dự là cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy các môn, hoạt động giáo dục liên quan đến nội dung sinh hoạt chuyên môn của Cụm.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.