QT-15/GD&DT: Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quy trình Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng.

Mã hiệu: QT-15/GD&DT

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 24/12/2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.