QT-03/GD&DT: Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quy trình Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú.

Mã hiệu: QT-03/GD&DT

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 24/12/2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.