QT-12/GD&ĐT: Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quy trình Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục.

Mã hiệu: QT-12/GD&DT

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 24/12/2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.