QT-01/GD&DT-Quy trình cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quy trình cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại.

Mã hiệu: QT-01/GD&DT

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 24/12/2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.