QT-19/GD&DT: Sát nhập, chia tách trường Trung học cơ sở

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quy trình Sát nhập, chia tách trường Trung học cơ sở.

Mã hiệu: QT-19/GD&DT

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 24/12/2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.