QT-16/GD&DT: Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quy trình Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Mã hiệu: QT-16/GD&DT

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 24/12/2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.