QT-18/GD&DT: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quy trình Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục.

Mã hiệu: QT-18/GD&DT

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 24/12/2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.