QT-17/GD&DT: Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quy trình Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục.

Mã hiệu: QT-17/GD&DT

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 24/12/2019.

Phòng GDĐT Ngọc Hồi.